Regulamin strony internetowej

REGULAMIN USŁUG DECISR www.DecisR.pl ( Regulamin strony internetowej )

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. usługi dostępu do strony internetowej pod adresem www.DecisR.pl oraz oprogramowania Decisr. 

2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Korzystanie ze Strony odbywa się na podstawie Regulaminu. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do Strony jak i do poszczególnych usług w nim oferowanych, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów, nie stanowią inaczej. W przypadku gdy świadczenie danej usługi odbywa się na podstawie uregulowań szczególnych (odrębnego regulaminu), Spółka przed pierwszym udostępnieniem usługi zażąda od Użytkownika zapoznania się z regulaminem i wyrażenia odrębnej zgody na treść regulaminu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób ze Strony, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej, w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego.

§ 2 Definicje

Centrum Wspierania Decyzji – Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. z siedzibą przy ulicy Ignacego Mościckiego 1 w Puławach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000949259, NIP: 7162835046, Regon 521066317, o kapitale zakładowym w wysokości 200 złotych. ( zwana dalej zamiennie Spółką

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zakupiła oprogramowanie Decisr.

Konto Użytkownika – miejsce w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym znajdują się informacje o Użytkowniku, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z usług świadczonych przez Stronę decisr.pl. 

Usługa – pakiet transmisji danych umożliwiający dostęp do oprogramowania Decisr.

Oprogramowanie Decisr – to oprogramowanie które optymalizuje podejmowanie decyzji, w tym kompleksowych i szeregowych zagadnień biznesowo-organizacyjnych. Decisr jest oprogramowaniem który dokonuje za Użytkownika wyboru uwzględniając konkretne parametry. Oprogramowanie oparte jest autorskim kodzie programistycznym, który oprócz matematycznych szacunków nosi znamiona algorytmu sztucznej inteligencji.  Po wprowadzeniu do systemu dowolnie wybranych kategorii i parametrów, program na podstawie opracowanego algorytmu przedstawia Użytkownikowi najlepsze rozwiązanie. Program może być traktowany jako instrument stanowiący porównywarkę techniczną, lub oprogramowanie do optymalizacji decyzji kaskadowych.

Aktywacja usługi – Założenie konta Użytkownika i zakup oprogramowania Decisr. 

Okres ważności – przedział czasowy na jaki została wykupiona usługa.

Sklep internetowy – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym admin@decisr.pl świadczący usługi sprzedaży Produktów i Usług drogą elektroniczną.

Produkty i Usługi – produkty i usługi dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

Treści – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 880 ze zm.), jak również informacje tekstowe, graficzne, multimedialne, materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne na Stronie.

Newsletter – usługa dostarczania przez CENTRUM WSPARCIA DECYZJI P.S.A. na wyraźną zgodę Użytkownika bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat oferty CENTRUM WSPARCIA DECYZJI P.S.A., na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin – niniejszy regulamin.

§3 Poufność danych

1. Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowuje należytą staranność, w zakresie przestrzegania tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Użytkowników, a także informacji o świadczonych na rzecz Użytkowników usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą.

2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Użytkownikom, jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem oprogramowania teleinformatycznego Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A..

3. Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

4. Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych podanych przez Użytkownika za jego wyraźną zgodą na potrzeby kontaktów pomiędzy Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. a Użytkownikiem oraz w celu realizacji przez Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. zleceń i świadczenia usług.

§4 Usługi świadczonę przez Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A.

1. Poprzez Usługę w myśl niniejszego Regulaminu rozumie się dostarczenie Użytkownikowi oprogramowania które optymalizuje podejmowanie decyzji, w tym kompleksowych i szeregowych zagadnień biznesowo-organizacyjnych. Decisr jest oprogramowaniem który dokonuje za Użytkownika wyboru uwzględniając konkretne parametry. Oprogramowanie oparte jest autorskim kodzie programistycznym, który oprócz matematycznych szacunków nosi znamiona algorytmu sztucznej inteligencji.  Po wprowadzeniu do systemu dowolnie wybranych kategorii i parametrów, program na podstawie opracowanego algorytmu przedstawia Użytkownikowi najlepsze rozwiązanie. Program może być traktowany jako instrument stanowiący porównywarkę techniczną, lub oprogramowanie do optymalizacji decyzji kaskadowych. 

2. Rozpoczęcie usługi określonej w punkcie 1 następuję poprzez zarejestrowanie na stronie konta Użytkownika i zakup wybranej przez Użytkownika usługi. Spółka zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia świadczenia usługi po zaksięgowaniu środków na koncie wskazanym do wpłaty. 

3. Spółka 

4. Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. może modyfikować zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu, przy czym zakres ten nie może być węższy niż powyżej.

5. Usługa Newsletter – polegająca na przesyłaniu na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej z określoną częstotliwością, treści informacyjnych, handlowych, marketingowych dotyczących produktów i usług Spółki, w tym m.in. o nowościach produktowych, aktualnych promocjach, konkursach, jak również treści o Spółce i działalności Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A.

6. Usługa formularza kontaktowego – ogólny – umożliwiający kontaktowanie się z Centrum Wparcia Decyzji P.S.A. i zadawanie pytań na wybrany przez Użytkownika temat. Umowa o świadczenie Usługi formularza kontaktowego zostaje zawarta z chwilą wysłania do Spółki wiadomości za pośrednictwem udostępnionego na stronie formularza. Usługa ta zostaje rozwiązana z chwilą naciśnięcia przycisku wyślij i otrzymania powiadomienia o wysłaniu wiadomości do Spółki. 

7. Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wejścia Użytkownika na stronę www.decisr.pl bądź dowolną podstronę Serwisu, i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia wszystkich stron Serwisu przez Użytkownika

8. W przypadku Usług innych aniżeli wskazane w pkt 1 – 4, Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej Usługi, zaś rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z danej Usługi, chyba że Regulamin przewiduje inną chwilę zawarcia lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.

9. Usługi wskazane w punktach 3 i 4 świadczone są bezpłatnie, przez całą dobę 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem Newsletter’a, który jest przesyłany cyklicznie.

§5 Warunki techniczne i ewentualne zagrożenia

1. Korzystanie z Serwisu i Usług świadczonych w ramach Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

a. Przeglądarka IE, Firefox, Chrome, Opera w wersji najnowszej albo w wersji poprzedzającej najnowszą wersję;

b. Systemy operacyjne Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS;

c. Włączona obsługa JavaScript, plugin Adobe FlashPlayer w wersji 9+,HTML5;

d. Dostęp do sieci Internet;

e. Skrzynka e-mail – w przypadku Newsletter’a bądź wyrażenia przez Użytkownika woli otrzymania informacji/odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź wyrażenia przez Użytkownika woli otrzymania informacji marketingowych i handlowych od Spółki;

f. Włączona obsługa Cookies i html5 localStorage.

2. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, niespełniających wymagań technicznych określonych w pkt. 4.1 wyżej, Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i/lub Usług.

3. Korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych na Stronie przez Użytkownika nie jest związane ze szczególnymi, nadzwyczajnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, za wyjątkiem tych powszechnie znanych i występujących przy korzystaniu z teleinformatycznej sieci publicznej, w tym sieci Internet, jednakże Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Użytkownika podawanych w celu świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności w ramach rejestracji i zakładania Konta na Stronie i w Sklepie internetowym przez osoby nieuprawnione.

4. Użytkownik zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta (login i hasło), a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.

5. Spółka zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Użytkownicy.

§6 Prace konserwacyjne

1. Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych oprogramowania teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z usług przez Użytkowników.

2. Terminy wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie www.decisr.pl przed rozpoczęciem prac.

3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność oprogramowania teleinformatycznego Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności oprogramowania teleinformatycznego.

§7 Usługa Informacyjna.

1. Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. stwarza możliwość przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Użytkowników informacji i materiałów (w tym m.in. zdjęć, tekstów, grafik, danych, materiałów audio-video itp.) udostępnionych w ramach Serwisu, w szczególności informacji i materiałów o produktach i usługach marki CENTRUM WSPARCIA DECYZJI P.S.A., promocjach, i innych usługach związanych z produktami i usługami Spółki. 

2. Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. dokłada starań, aby informacje prezentowane w Stronie, w szczególności dotyczące produktów i usług Spółki były prawidłowe i rzetelne. Jednakże wszelkie informacje zamieszczone w Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, szczegółowe dane techniczne produktów lub opisy usług prezentowanych w Stronie Użytkownik może uzyskać kontaktując się z działem sprzedaży. Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego.

3. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, w tym portali społecznościowych, jak również automatycznie przekierowywać do innych stron, które to strony nie będą utrzymywane przez Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. Spółka nie odpowiada za treść jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której odsyła lub stron embedowanych na Stronie i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z korzystania z takich stron.

4. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji i materiałów zawartych na Stronie w dowolnym czasie.

5. Zakładka „Relacje inwestorskie”, pozwala Użytkownikowi na zapoznanie się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi Spółki, w tym dotyczącymi: struktury kapitału, kursu akcji, notowań, raportów okresowych i rocznych, raportów bieżących, kalendarium wydarzeń, oraz regulacji prawnych związanych z działalnością Spółki i jej poszczególnych organów. Spółka informuje jednak, że dane podane w zakładce „Relacje inwestorskie” i na jej podstronach nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, świadczonych Użytkownikom Serwisu, i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych, w szczególności dane te nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Podane dane nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

§ 8 Newsletter

1. Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera z informacjami związanymi ze Stroną oraz zawartymi w jej ramach informacjami handlowymi, mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie formularza swojego imienia i adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać

2. Możliwość zapisania się do Newslettera istnieje także w trakcie realizacji zakupów w Sklepie internetowym, jak również w procesie zakładania Konta w Sklepie internetowym poprzez zaznaczenie stosownych opcji.

3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Spółki, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@decisr.pl lub też pisemnie na adres: Centrum Wspierania Decyzji P.S.A Ignacego Mościckiego 1 Puławy.

§ 9 Sklep Internetowy

1. Szczegółowe postanowienia związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego, zostały zamieszczone w ramach Regulaminu Sklepu Internetowego _____________ dostępnego pod adresem: _____________________

2. W ramach Sklepu internetowego dostępna jest również usługa polegająca na rejestracji w Sklepie i założeniu Konta.

3. Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu pod adresem elektronicznym ______________________ikony „Moje konto” / „Rejestracja”. Rejestracja Konta Użytkownika może nastąpić również podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu. Rejestracja Konta wymaga prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu i podania następujących danych:

a. imienia i nazwiska Użytkownika;

b. adresu e-mail;

4. Do zarejestrowania Konta w Sklepie wymagane jest wskazanie przez Użytkownika loginu (adres e-mail) oraz zabezpieczającego go hasła składającego się co najmniej z ośmiu znaków oraz zawierającego przynajmniej jedna dużą literę i co najmniej jedną cyfrę.

5. Rejestracja Konta w Sklepie wymaga potwierdzenia zapoznania się i akceptacji Regulaminu Sklepu, Regulaminu Strony oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego, a także wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla rejestracji Konta w Sklepie.

6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Załóż konto”. Następnie na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Użytkownika.

7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta w Sklepie poprzez przesłanie ww. żądania pocztą na adres: Centrum Wspierania Decyzji P.S.A Ignacego Mościckiego 1 Puławy lub drogą mailową na adres: admin@decisr.pl. Z chwilą otrzymania ww. żądania przez Usługodawcę, Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy, przesyłając jednocześnie stosowne potwierdzenie na adres e-mail podany przy rejestracji Konta.

§10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w ramach realizacji Usług Elektronicznych jest Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. Dane osobowe podlegają ochronie i są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdorazowo korzystając z Usług Elektronicznych dostępnych na Stronie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji Usług Elektronicznych.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania. Ponadto – w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych – Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

3. Podanie danych osobowych podczas korzystania z usług na Stronie jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji Usług Elektronicznych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z wybranych Usług, które wymagają podania danych osobowych na Stronie.

4. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w innych celach niż realizacja Usług Elektronicznych. Wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania ze Strony i Usług Elektronicznych dostępnych na Stronie. Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany o możliwości wyrażenia takiej zgody.

5. Szczegółowe zasady ochrony danych i polityki bezpieczeństwa Spółki w tym zakresie określa Polityka Prywatności dostępna na Stronie pod adresem Polityka prywatności

§11 Reklamacje Dotyczące Strony I Usług Elektronicznych

1. Reklamacje związane z działaniem Strony internetowej i Usług Elektronicznych Użytkownik może złożyć za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.decisr.pl za pomocą formularza kontaktowego, pocztą elektroniczną na adres admin@decisr.pl

2. Spółka zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwanie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Spółka ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§12 Rozwiązanie Umowy

1. Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. ma prawo rozwiązać Umowę i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części opłaty w następujących przypadkach:

 1. stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Umowy, bądź przepisów prawa,
 2. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
 3. Użytkownik wykorzystuje usługę niezgodnie z przepisami prawa.

2. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. warunków Umowy.

3. Z dniem rozwiązania Umowy Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. zaprzestaje świadczenia na rzecz Użytkownika Usług objętych rozwiązaną Umową.

4. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Użytkownika nie podlegają zwrotowi poniesione opłaty.

5. Aktywacja usługi oprogramowania Decisr to natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług w związku z czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług.

§ 13 Wygaśnięcie Umowy

1. Umowa wygasa wskutek upływu czasu na jaki została zawarta, chyba że Użytkownik dokona płatności na kolejny okres.

2. O terminie zakończenia ważności pakietu Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. poinformuje Użytkownika z 7-dniowym wyprzedzeniem.

§ 14 Opłaty, zasady ich naliczania, rachunki.

1. Opłata za Usługę pobierana jest z góry na okres adekwatny do wybranej usługi oprogramowania Decisr.

2. Zmiany dotyczące opłat za usługi będą obowiązywać aktualnych Użytkowników po upływie ich okresu ważności. Pozostałe zmiany obowiązują od dnia wejścia ich w życie.

3. Zmiany cen usług nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie wymagają jej wypowiedzenia, ani zmiany.

4. Zakup produktu możliwy będzie m.in. przy pomocy płatności internetowych, przelewów bankowych oraz karty płatniczej Visa, Visa Electron MasterCard, MasterCard Eletronic oraz Maestro.

5. W przypadku dokonania zwrotu towaru dla zamówienia opłaconego kartą płatniczą, Klient otrzyma środki na rachunek karty płatniczej użytej do opłacenia zamówienia.

§ 15 Odpowiedzialność Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A.

1. Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za wybrane opcje decyzyjne przez Użytkownika przy wykorzystaniu oprogramowania Decisr. Spółka zastrzega, że oprogramowanie Decisr jedynie sugeruje dane rozwiązanie na podstawie kryteriów i opcji decyzyjnych podanych przez użytkownika. Ostateczna decyzja i konsekwencje jej wyboru należą do Użytkownika.
 2. wobec Użytkownika za szkody powstałe w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy, wyłącznie na zasadzie winy umyślnej,
 3. za brak dostępu do Usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych,
 4. za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi będących następstwem w szczególności:
  1. siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec,
  2. nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje system a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS (transmisja danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowych),
  3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Spółki (działanie osób trzecich),
  4. prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac konserwacyjnych,
  5. korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  6. braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności,
  7. innych okoliczności, za które w myśl przepisów kodeksu cywilnego zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności.
 5. wobec osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił korzystanie z usługi Decisr,
 6. za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usług przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem oprogramowania.

2. Odpowiedzialność Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. dotyczy jedynie szkody rzeczywistej, a nie obejmuje utraconych przez Użytkownika korzyści i ograniczona jest do wysokości poniesionej wpłaty.

3. W przypadku niewywiązania się bądź nienależytego wywiązania się z postanowień Umowy, z wyłączeniem sytuacji, za które Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności, na pisemny wniosek Użytkownika Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. może przyznać odszkodowanie.

§ 16 Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy kodeks cywilny przy zakupie przez Internet, może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania Usługi.

2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, musi on poinformować o tym Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.

3. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wypełnionego formularza odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 2) lub jakiegokolwiek innego oświadczenia, według swojego wyboru.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie.

5. Jeżeli Użytkownik odstąpi od umowy, Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności.

6. Użytkownik otrzyma od Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. otrzymał oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A. niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W takim wypadku bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się w dniu, w którym Użytkownik dokonał wskazania takiego numeru rachunku bankowego.

§17 Prawa autorskie i inne prawa na dobrach niematerialnych.

1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Stronie (w tym m.in. nazwy, znaki towarowe, logotypy, kolorystyka, zdjęcia, grafiki, układ witryny, opisy produktów, pliki audio-video itp.) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu przysługują Spółce lub podmiotom, z którymi Spółka zawarła stosowne umowy, i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. W szczególności, bez upoważnienia udzielonego przez Spółkę w formie pisemnej niedopuszczalne jest rozprowadzanie, przesyłanie, modyfikowanie, zamieszczanie na innych stronach, linkowanie ani wykorzystywanie całości Serwisu lub jakichkolwiek jego części, w tym informacji, danych i materiałów o których mowa w pkt 2.1. dla celów komercyjnych lub publicznych. Zakazane jest także usuwanie informacji o prawach autorskich i innych prawach na dobrach niematerialnych jak na przykład prawa do znaków towarowych.

§18 Postanowienia końcowe

1. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.

2. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na Stronie ze wskazaniem daty zamieszczenia. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie oraz pod adresem: https://decisr.pl/regulamin-strony-internetowej/

3. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi podlegają prawu polskiemu.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Zmiany Regulaminu nie uprawniają Użytkowników do wypowiedzenia Umowy.

6. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu bądź umów o świadczenie usługi jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A..

…………………………………………….. 

miejscowość i data

 ……………………………………………..

……………………………………………… 

………………………………………………

 (imię, nazwisko i adres Usługobiorcy będącego Konsumentem) 

Centrum Wsparcia Decyzji P.S.A.

ul. Ignacego Mościckiego 1

24-100 Puławy

e-mail: admin@decisr.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 683 ze zm.) odstępuję od umowy zawartej dnia…………………………… o świadczenie następującej usługi  ………………………………………………… 

………………………………………… 

Podpis Usługobiorcy będącego konsumentem